ЈАВЕН ПОВИК за користење на простории сопственост на Општина Велес

Општина Велес објави јавен повик за користење на просториите за невладини организации, здруженија на граѓани и фондации, кои се во сопственост на општината.

Повикот е објавен денес 22.03.2022 година, a jавниот повик трае 10 работни дена, сметајќи од денот на објавувањето на веб страната на општината.

Предмет на самиот повик пројавување на интерес од користење на простории, кои се во сопственост на Општина Велес, корисници на просториите можат да бидат здруженија, фондации и сојузи.

За овие простории општина Велес ги ослободува корисниците од плаќање надоместок за користење на просторот.

Целиот повик можете да го најдете на страната на општина Велес

spot_img

Последни вести